Pagerbė kunigą K. Skučą – krašto šviesuolį

Sekmadienį, balandžio 27-ąją, į Veiverių Šv. Liudviko bažnyčią rinkosi gausus žmonių būrys: parapijiečiai, svečiai iš Seimo, Prienų rajono savivaldybės, Kauno. Pasveikinti ilgamečio šios, o dabar Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebono Kazimiero Skučo su gėlėmis, dovanomis ir nuoširdžiais linkėjimais atvykę susirinkusieji džiaugėsi mylimo ganytojo energija, gera nuotaika, humoro jausmu.
   O proga sveikinti tikrai graži – kun. K. Skučas minėjo 80 metų jubiliejų. Prieš šv. Mišias jubiliatas tarė žodį: „Tegul tai būna tarsi mano primicijos, kurių prieš 49 metus, sovietų persekiojimo laikais, negalėjau švęsti viešai. Tuometis klebonas dėl savo bailumo pirmųjų šv. Mišių man neleido aukoti prie altoriaus, tik ant stalo zakristijoje. Nebuvo jokios iškilmės, tik skausmas…“
   Šįkart su garbiuoju dvasininku šv. Mišių auką koncelebravo šeši Aleksoto ir Prienų dekanatų kunigai, giedojo „Perkūno“ choras. Aleksoto dekanas, Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios klebonas kan. Deimantas Brogys apžvelgė jubiliato vaikystę Veiverių krašte, gyvenimo kelią, prisiminė jo darbą Sangrūdos parapijoje, kur kun. K. Skučas ne tik sovietmečiu pastatė bažnyčią, bet ir ugdė jaunuomenę, savo dvasingumu patraukęs kunigo pašaukimui ir kan. D. Brogį.
   Po šv. Mišių sveikinti ilgametį savo kleboną, Lietuvos šviesuolį ir patriotą išsirikiavo neužmatoma jį gerbiančių žmonių eilė. Pirmiausia buvo atneštas popiežiaus Pranciškaus sveikinimo raštas su apaštališkuoju palaiminimu. Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė perskaitė nuoširdų europarlamentaro prof. Vytauto Landsbergio sveikinimą, kurio žodžius kun. K. Skučas priėmė nuoširdžiu šūksniu ir entuziastingais plojimais, prie kurių prisijungė visa bažnyčia.
   Seimo narys Kazys Starkevičius, tą dieną dalyvavęs iškilmėse Vatikane, perdavė savo kraštiečiui nuoširdžius sveikinimus raštu: „Beveik penkiasdešimt metų tarnaudamas Dievui ir žmonėms nutiesėte platų kelią sielovadoje, Suvalkijos kultūroje, su atjauta ir meile ugdėte mūsų kaimą ir nelaisvės laikais, ir atgimus Tėvynei. Noriu pavadinti Jus Bažnyčios statytoju – ne tik pirmąja šio žodžio prasme, bet ir uoliuoju Statytoju žmonių širdyse, jų gyvenime. Lai niekada neišblėsta Jūsų jaunatviškas veiklumas, visus uždeganti meilė Lietuvai, telydi stipri sveikata ir Viešpaties palaima darbuose bei sumanymuose. Ilgų ir prasmingų metų Jums!“.
   Jubiliatą sveikino Seimo narys Arimantas Dumčius, legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto brolis politinis kalinys Antanas Lukša, Prienų rajono ir Veiverių seniūnijos vadovai, ūkininkai, verslininkai, meno saviveiklos kolektyvai, miestelio medikai, pedagogai, choristai, parapijiečiai.
   Gėlių jūra ir giesmės, dainos, nugriaudėję „Perkūno“ vyrų choro atliekami „Ilgiausių metų…“ buvo lyg atpildas už tą skaudžią pirmųjų šv. Mišių auką, padėka už ilgą ir ištikimą tarnystę Viešpaties vynuogyne. Kaimo žmonėms gyvenimą paskyręs kun. K. Skučas žvaliai šnekučiavosi su atėjusiais jo pagerbti, kvietė dar pabendrauti Šaulių salėje.
Kazys.lt inf.

Šv. Mišias aukoja jubiliatas kun. Kazimieras Skučas ir Aleksoto dekanato kunigai

Bendra Aleksoto ir Prienų dekanatų kunigų nuotrauka – iškilmių atminimui

Skamba vyrų choro „Perkūnas“ atliekami „Ilgiausių metų…“